Zpracováním osobních údajů – GDPR

Informace související se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci poskytování služeb

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)


1. Správce, zpracovávané osobní údaje
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Daechang Seat s.r.o., IČO: 278 150 99, se sídlem Konská 746, Třinec, 739 61 (dále jen „správce“).
Správce bude zpracovávat osobní údaje, které mu poskytnete při provádění rezervace v rámci jeho rezervačního systému, případně při registraci zákaznického účtu. V takovém případě jsou zpracovávanými osobními údaji jméno a příjmení, kontaktní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. Při používání internetové stránky správce mohou být rovněž některé informace shromažďovány pasivně, např. IP adresa.

2. Účel zpracování a právní titul
Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení Vašich dotazů.

3. Zpracování osobních údajů
Zpracování získaných osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů, přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost mlčenlivosti.

4. Doba zpracování
Osobní údaje, které správci poskytnete při rezervaci či registraci, uchovává správce po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem.

5. Vaše práva
V případě, že budete identifikovatelnou osobou a prokážete svoji totožnost, máte následující práva.

a) Právo na přístup k osobním údajům: dle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU. Toto právo platí v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace bude možné uplatnit písemně na adrese sídla správce.

b) Právo na opravu nepřesných údajů: dle čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás bude správce zpracovávat.

c) Právo na výmaz: dle čl. 17 GDPR budete mít právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud správce neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

d) Právo na omezení zpracování: dle čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte písemnou námitku proti jejich zpracování.

e) Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování: dle čl. 19 GDPR máte právo na oznámení ze strany správce v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Toto právo platí s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: dle čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

h) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zákonným zpracováním osobních údajů, se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s možností podáním stížnosti u tohoto dozorového orgánu.

V případě pochybností o dodržování povinností správce se můžete obrátit na správce na telefonním čísle +420 733 760 680 nebo e-mailové adrese recepce@godsc.cz.